Band Kickback

عضله اصلی حرکت:

سرینی

عضلات کمکی:

همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

765

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را به پایین یک ستون یا یکی از پاهای خود ببندید. سر دیگر آن را به پای دیگر ببندید و آن را عقب تر بگذارید.
مقداری پاها را خم کرده و به سمت جلو خم شوید(دستان خود را روی یک تکیه گاه بگذارید). عضلات شکم را هنگام اجرای تمرین منقبض نگه دارید. به آرامی و با منقبض کردن عضلات باسن پای درگیر خود را (پای عقبی) در یک حرکت دایره ای تا جای ممکن پا را به سمت عقب ببرید.
این بخش از تمرین را با انجام عمل بازدم همراه کنید. نکته: در بالاترین حالت، عضلات باسن خود را منقبض کرده و یک ثانیه مکث نمایید.
حال به آرامی پا را به وضعیت شروع تمرین بازگردانید. در برابر فشار کش مقاومت کرده و روی حرکت پا کنترل داشته باشید.
تمرین را به تعداد توصیه شده توسط مربی تکرار نمایید. پا را عوض کرده و تمرین را با سمت دیگر اجرا کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را عقب می برید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)