آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات لگن

داخل ران کش

Band hip adduction

عضله اصلی حرکت:

نزدیک کننده ها

عضلات کمکی:

چهار سر ران – سرینی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

763

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را به پایین یک ستون یا تکیه گاهی که از محکم بودن آن مطمئنید وصل کنید . سر دیگر کش را به دور مچ یکی از پاهای خود ببندید . به صورت نیم رخ کنار ستون بایستید.
به طوری که پایی که کش به آن وصل شده پای نزدیک به ستون باشد.حال با کمک عضلات نزدیک کننده پای داخلی را بدون اینکه زانو را خم کنید به سمت جانب و بالا ببرید و برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا می برید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)