آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات لگن

خارج ران کش

Band hip abduction

عضله اصلی حرکت:

دور کننده ها

عضلات کمکی:

چهار سر ران – سرینی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

762

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را به پایین یک ستون یا تکیه گاهی که از محکم بودن آن مطمئنید وصل کنید . سر دیگر کش را به دور مچ یکی از پاهای خود ببندید . به صورت نیم رخ کنار ستون بایستید.
به طوری که پایی که کش به آن وصل شده پای دورتر به ستون باشد.حال با کمک عضلات دور کننده پای خارجی را بدون اینکه زانو را خم کنید به سمت جانب و بالا ببرید و برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا می برید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)