Band Decline Sit up

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر رانی – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

526

نام دیگر حرکت:

دراز نشست میز شیب دار با کش

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن کش از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را به پایین میز شیب دار وصل کنید و روی میز دراز بکشید و از پشت کش را با دو دست خود گرفته و از کمر خم شده و بالاتنه خودتون رو به سمت بالا بکشید و برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)