آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

جلو بازو ایستاده با کش ضربدری

Band Cross Chest Biceps Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

279

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند. از کمر کمک نگیرید و حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را به ستون یا جایی که از اتصال محکم آن اطمینان دارید در ارتفاع پیشانی خود وصل کنید.جلوی آن بایستید و بازو ها را در حالت افقی بالا به سمت میله نگه دارید طوری که کف دست ها موازی و به سمت یکدیگر باشند
کش را با منقبض کردن عضلات دو سر بازویی به صورت ضربدری به سمت سینه مخالف آن دست بکشید ، کمی مکث کنید و به وضعیت شروع حرکت برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی کش را به سمت سینه خود میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به حالت اولیه برمیگردید نفس بکشید(دم).