Band bicycle crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

534

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن کش از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را در پایین یک ستون یا هرجایی که از محکم بودن آن اطمینان دارید وصل کنید.
هر یک از دو سر کش را به دور یکی از پاهای خود وصل کنید.
بر روی سطح زمین خوابیده، دستان خود را پشت سرتان حلقه کنید، شانه‌ها را برای انجام حرکت از روی زمین بلند کنید.
زانوها را خم و پاها را به سمت بالا بیاورید و عمود با سطح زمین قرار دهید و قسمت پایین پا(ساق پا) باید با زمین موازی باشد.
این نقطه شروع می‌باشد.
مانند انجام حرکت دوچرخه به آرامی با جمع کردن عضلات شکم آرنج دست راست را به زانوی پای چپ برسانید.
کمی در این حالت مکث کرده و آهسته به نقطه شروع بازگردید.
سپس همین کار را با دست و پای مخالف انجام دهید.
این کار را بصورت متناوب و بدون استراحت با توجه به تعداد تکرار انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را جمع می کنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)