Band Bent over Row

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

95

نام دیگر حرکت:

زیربغل کش خم

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد و زانو کمی خم میشه.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

کش را زیر پای خودتون قرار بدین و محکم روی آن بایستید تا تکان نخورد.سپس از کمر خم شویر تا موازی با سطح زمین شوید. کش را دردستان خود گرفته و به سمت بالا بکشید ، کمی مکث کرده و به آرامی به حالت شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی کش را به سمت خودتون میکشید نفس خود را آزاد کنید و وقتی به حالت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید.