Band bent over rear lateral raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

201

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

آرنج ها کمی خم شوند.اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

میان دو ستون بایستید و به پایین هرکدام از آن ها یک کش وصل کنید و به صورت ضربدری کش ها را در دستان خود بگیرید یعنی کش سمت راست در دست چپ و برعکس.
زانو کمی خم شده و بالاتنه صاف و محکم. از کمر تا جایی که بالا تنه با زمین موازی شود خم شوید سپس دستان خود را تاجایی که با سرشانه در یک راستا قرار بگیرند بالا بیاورید،کمی مکث کرده و به آرامی به حالت شروع حرکت برگردین.
همچنین میتونید به جای اینکه کش را به ستون وصل کنید یک عدد کش بلند را از زیر هردوپای خود رد کنید و هر سر کش را با یکی از دستان خود بگیرید و حرکت را اجرا کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی کش را به سمت بالا میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی کش را به حالت شروع حرکت میبرید نفس بکشید(دم).