آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سینه

فلای زیرسینه با کش ایستاده تناوبی

Band Alternate Low Chest Fly

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

436

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت بوده و خم نشود.زاویه آرنج ثابت.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک کش را روی یک تکیه گاه یا ستون در ارتفاع بیشتر از قد خودتون تنظیم کرده و محکم در آن نقطه فیکس کنید. یک یا هر دو پا را در برابر ستون قرار داده و هر یک از دو سر کش را در دستانتان بگیرید. جایگاه خود را تنظیم کنید تا پایداری بهتری داشته باشید.
کمی به جلو خم شوید و دست ها صاف و آرنج کمی زاویه دار باشد . کف دست ها رو به هم باشد.این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
سایر قسمت‌‌های بدن را صاف نگه‌داشته و دست ها را تناوبی به سمت جلوی سینه ببرید کمی مکث کرده و به حالت آغازین بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی کش را به سمت جلو میکشید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی کش را به حالت اولیه برمیگردانید نفس بکشید(دم)