Backward Abdominal Stretch

عضله اصلی حرکت:

شکم

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

871

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین بنشینید و زانو بزنید و بالا تنه صاف باشد.حال از ناحیه کمر به سمت عقب خم شوید،با دستان خود مچ پا را بگیرید و عضلات شکم را تحت کشش قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید