آموزش حرکات, آموزش حرکات کششی

کشش پشت حالت 90 درجه

Back Pec Stretch

عضله اصلی حرکت:

پشت

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

841

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید. بالا تنه را 90 درجه خم کرده و دست ها را درحالت کشیده روی دیوار یا … بگذارید.حال سر خود را پایین برده،کتف خود را جمع کرده و عضلات پشتی را تحت کشش پویا و یا ایستا با توجه به برنامه خود قرار دهید و برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید