Assisted Triceps Dip

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد – سینه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

324

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

آرنجتان نزدیک بدنتان باقی بماند و دور نشود.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

تشک دستگاه پارالل را باز کنید،وزنه مورد نیاز را انتخاب کرده(هرچه بیشتر کمک بیشتر). زانوهای خود را روی تشک گذاشته دستگیره ها را گرفته طوری که دست ها کنار بدنتون(پهلو) باشند.آهسته و کنترل شده تا جایی که زاویه آرنج 90 درجه شود عمودی پایین برید کمی مکث کرده و به نقطه شروع برگردین.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)