Assisted Chest Dip

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

414

نام دیگر حرکت:

پارالل سینه دستگاه کمکی

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع حرکت اول وزنه مورد نظر را انتخاب کنید(هرچه سنگین تر کمک بیشتر) سپس شما باید زانوها و ساق خود را روی تشک دستگاه پارالل قرار داده و بعد دستان خود را بر روی این دو میله موازی در برابر یکدیگر قرار دهید.
آرنج‌های خود را قفل(صاف) کنید.این نقطه شروع است.
به آرامی آرنج خود را خم کنید و با کمک پشت بازو به سمت پایین بیاید و در حالت عمود که قرار دارید، 30 درجه به سمت جلو مایل شوید و بگذارید عضلات سینه کشیده شود.
پس از یک مکث به آرامی به سمت بالا و نقطه شروع برسید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت بالا و وضعیت اولیه برمیگردید نفس بکشید(دم)