Around Pullover

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – پشتی بزرگ – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

381

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک جفت دمبل را در دست بگیرید . روی نیمکت دراز بکشید. دست های خود را به عقب برده (کف دست ها رو به بالا باشد) و پشت سر خودتون صاف کنید. در راستای افقی دست ها را 180 درجه به جلو چرخانده تا دمبل ها روی ران بیاید (کف دست رو به پایین)
دست های خود را به صورت کمانی به سمت عقب ببرید تا به وضعیت شروع حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دمبل ها را سمت ران پا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی عقب می برید نفس بکشید(دم)