Arm Circles

عضله اصلی حرکت:

دلتوئید (سرشانه)

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

855

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و دست ها را صاف و بدون خم کردن آرنج از طرفین خود بالا اورده تا هم سطح شانه ها شوند، سپس در همین وضعیت انگار که می خواهید دایره بکشید دست های خود را دایره ای شکل بچرخانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید