Alternate Leg Raise

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

562

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به صورت تاق باز روی میز دراز کشیده پاها کاملا صاف و کف دستها را کنار بدن و روی زمین برای حفظ تعادل بدن قرار دهید.
با بالا بردن پاشنه ها آماده اجرای حرکت شوید.
پای راست را کاملا صاف و جلوی خود نگه داشته، سپس پای چپ را تا زاویه 90 درجه بدن بالا بیاورید.
پای چپ را به آرامی به نقطه شروع همانند پای راست برده و در هوا معلق نگه دارید.
تمام مراحل را با پای دیگر انجام دهید تا یک تکرار را تکمیل نمایید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)