Above Head Chest Stretch

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

863

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و دست های خود را بالای سر برده و شکل یک لوزی را تشکیل دهید . حا در همین وضعیت آرنج های خود را به سمت عقب ببرید و برگردانید وعضلا ت سینه را تحت کشش پویا و یا ایستا با توجه به برنامه خود قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید