Ab Roller Crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

503

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

طاق باز روی زمین دراز بکشید و خود را میان دستگاه شکم حمایتی قرار دهید به گونه ای که سرتان را بتوانید به پد تکیه دهید. دستگیره ها را بگیرید.
شکم حمایتی را با دست ها بگیرید و بالاتنه را بالا بیاورید.کمی مکث کرده و آهسته به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به سمت بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)