آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

دراز نشست تاچ کردن پاشنه زانو 90 درجه

90 Degree Heel Touch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

619

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

طاق باز دراز بکشید در حالیکه زانو ها خم و پاشنه ها روی هوا قرار دارد. پاها به عرض لگن باز و دست ها صاف است.
بالاتنه را از زمین بلند کنید و با دست های خود پاشنه پا را لمس کنید و برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)