45 degrees Side Bend

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

506

نام دیگر حرکت:

پهلو با زاویه 45 درجه

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی میز فیله قرار گیرید و یک طرف لگن تان را روی پدها قرار داده و پاهایتان را نیز زیر رولرهای مخصوص قرار دهید.
دست بازوی فوقانی را در پشت گردنتان و دست دیگر را زیر سینه تان بگذارید.
تنه تان را به طرف پایین خم کنید.
هنگامی که تنه را از یک طرف به طرف پایین خم می کنید ، کمی مکث کرده و به وضعیت شروع برگردین.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به سمت بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)