45 degrees One Leg Press

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

690

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

زانو قفل نمی شود ، گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

وزنه مناسب را روی دستگاه پرس پا با زاویه 45 درجه بگذارید و روی آن بنشینید.
سپس یکی از پاها را روی سطح مقابل گذاشته. دسته‌‏ها را گرفته، وضعیت مناسبی برای ستون فقرات اتخاذ کرده، سینه را بالا نگه‌داشته و سر روبه‌جلو باشد. اکنون در وضعیت آغاز حرکت هستید.
با ایجاد حرکت از طریق پاشنه و کشش مفصل ران و زانو، صندلی را به سمت بالا هل دهید. زانو را قفل نکنید.
بعد از لحظه‌‏ای مکث در نقطه اوج حرکت،به وضعیت شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را صاف میکنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین و به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)