آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

کرانچ دوچرخه روی دستگاه فیله

45 degree Bycicle Twisting Crunch

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

508

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی میز فیله قرار گیرید و یک طرف لگن تان را روی پدها قرار داده و یکی از پاهایتان را نیز زیر رولرهای مخصوص قرار دهید و پای دیگر آزاد باشد.
دست بازوی فوقانی را روی کمر و دست دیگر را پشت گردنتون بگذارید.
پای آزادتون رو به سمت دستی که پشت گردن قرار داره خم کنید تا آرنج و نوک زانو به هم برسند
سپس به وضعیت شروع برگردین.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را خم میکنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)